Een duurzame woning, energiezuinige oplossingen

Bestel nu onze duurzame en energiezuinige oplossingen.
Kijk verder op onze website voor een op maat gemaakte offerte
of neem vrijblijvend contact met ons op.

Algemene voorwaarden service-abonnement – Broens Installatiebedrijf.
ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICE-ABONNEMENT
Deze algemene voorwaarden gelden voor het aangaan van het service-abonnement door
Broens Installatiebedrijf

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Broens Installatiebedrijf gevestigd te (6031 RK) Nederweert aan de
  Panneweg 329.
 2. Opdrachtgever: De klant, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Product: Het product dat onderdeel is van het service-abonnement.
 4. Service-abonnement: Het abonnement dat partijen met elkaar zijn aangegaan, al dan niet als
  onlosmakelijk onderdeel van een aankoop van een product bij opdrachtnemer, waarbij
  overeengekomen wordt dat opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever
  onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
 5. Onderhoud: Alle periodieke werkzaamheden aan het product die nodig zijn voor een goed en
  veilig gebruik van het product.
 6. Storing: Een gebrek aan een onderdeel van het product waardoor het product niet goed kan
  functioneren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
  overeenkomsten en leveringen van onderhoudsdiensten voor of namens opdrachtnemer.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
  overeengekomen.

Artikel 3 – Het product

 1. Opdrachtnemer verkoopt en onderhoudt complete cv-ketels en mechanische ventilaties (MV-
  Box).
 2. Het service-abonnement kan zien op (1) producten die bij opdrachtnemer zijn aangeschaft of (2)
  producten die bij derden zijn aangeschaft.
 3. Het service-abonnement maakt in beginsel onlosmakelijk onderdeel uit van de aankoop van het
  product bij opdrachtnemer.
 4. Indien het service-abonnement los van de aankoop van een product wordt aangegaan, dan
  bepaalt de opdrachtnemer de voorwaarden voor acceptatie (zoals bouwjaar, merk/type,
  inspectiebezoek).
 5. Indien het service-abonnement ziet op een product dat bij een derde is aangeschaft, dan gaat
  het abonnement in op de datum die vermeld staat in de bevestiging die aan opdrachtgever per e-
  mail is verstuurd nadat opdrachtnemer heeft gesteld dat voldaan is aan lid 4.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Indien opdrachtgever bij opdrachtnemer een product aanschaft, geldt tegelijkertijd dat een
  overeenkomst tot onderhoud wordt aangegaan met een minimale looptijd van 24 maanden en
  gaat direct na levering van het product in.
 2. De opdrachtnemer kan beperkingen stellen aan het geografische werkgebied en bepaalt dit per
  opdracht.
 3. Indien opdrachtgever bij een derde een product aanschaft, kunnen conform artikel 3 van deze
  voorwaarden, nadere voorwaarden gesteld worden aan een mogelijk service-abonnement.
  Partijen kunnen afwijkende afspraken maken.
  Algemene voorwaarden service-abonnement – Broens Installatiebedrijf
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van de opdrachtnemer, verbinden de
  opdrachtnemer niet.
 5. Op de website of in de offerte genoemde levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij
  overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk
  én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer verricht onderhoudswerkzaamheden aan het product op periodieke basis.
  Daarnaast verhelpt opdrachtnemer storingen aan het product die het goed functioneren van het
  product niet mogelijk maakt.
 7. De onderhoudswerkzaamheden vinden zo vaak plaats als opdrachtnemer nodig vindt, in elk
  geval eenmaal in 24 maanden.
 8. De storingswerkzaamheden kunnen 24/7 uitgevoerd worden. Bij deze werkzaamheden wordt
  door opdrachtnemer een onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet-spoedeisende
  werkzaamheden. Opdrachtnemer spant zich in spoedeisende werkzaamheden binnen 24 uur na
  deugdelijke melding uit te voeren. Niet-spoedeisende werkzaamheden worden in overleg tussen
  partijen verholpen.
 9. Opdrachtnemer is vrij derden in te schakelen om de onderhouds- en storingswerkzaamheden uit
  te voeren.

Artikel 5 – Uitsluitingen

 1. Niet alle storingswerkzaamheden vallen onder de reikwijdte van het service-abonnement. De
  volgende storingen vallen in ieder geval niet onder de reikwijdte van het abonnement. Voor het
  verhelpen van deze storingen wordt een volledig en variabel tarief in rekening gebracht.
  a. Storingen die zijn ontstaan (mede) als gevolg van het door opdrachtgever toedoen niet
  kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
  b. Het tussentijds bijvullen en/of ontluchten valt niet onder het service-abonnement.
  c. Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning is of
  doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het product, overeenkomstig de
  voorwaarden van de fabrikant.
  d. Storingen die ontstaan zijn door een excessieve belasting van het product. Hiervan is in
  ieder geval sprake indien het gasverbruik structureel hoger is dan tweemaal het
  gemiddeld gasverbruik van een Nederlands huishouden, of indien het aantal branduren
  van het product het door de fabrikant geadviseerde maximum heeft overschreden, dan
  wel dat het branduren tweemaal hoger is dan op basis van het Nederlands gemiddelde
  mag worden verwacht.
  e. Storingen aan het product die zijn veroorzaakt door blikseminslag, lekkage, bevriezing,
  brand, bevuiling van de binnenleiding of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere
  oorzaken van buitenaf.
  f. Storingen als gevolg van wijzigingen aan het product die de goede werking van het
  product nadelig kunnen beïnvloeden en/of het product onbereikbaar maken en niet door
  opdrachtnemer zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen
  vooraf geoffreerde kosten door opdrachtnemer worden uitgevoerd.
  g. Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars,
  door onjuiste instellingen of door manipulatie.
  h. Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie.
  i. Storingen door vervuilde rookgas-/luchtkanalen of in rookgas-/luchtkanalen die in
  bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
  j. Storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in het product.
  k. Storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling
  (herprogrammering valt niet onder het service-abonnement).
  Algemene voorwaarden service-abonnement – Broens Installatiebedrijf.

Artikel 6 – Verplichtingen

 1. Om het service-abonnement naar behoren te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat
  opdrachtgever zich houdt aan een aantal verplichtingen. Het gaat in het bijzonder om de
  volgende verplichtingen:
  a. Het product moet ten behoeve van het uitvoeren van het service-abonnement vrij
  toegankelijk zijn voor de monteurs.
  b. De werkplek moet voldoen aan de eisen die de Arbowetgeving aan werkplekken stelt.
  c. De fysieke en mentale veiligheid van monteurs moet op locatie ten alle tijden
  gegarandeerd worden.
  d. De monteurs moeten door opdrachtgever aansluitingsmogelijkheden aangeboden krijgen
  ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie.
 2. Indien door het niet voldoen aan lid 1 geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, is de
  opdrachtgever verplicht een compensatiebedrag van € 100,- te betalen. Dit bedrag kan door
  opdrachtnemer direct opgeëist worden.


Artikel 7 – Prijs en betaling

 1. De overeengekomen prijs wordt getoond en voor akkoord bevonden op/via de website.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd periodiek het overeengekomen tarief aan te passen conform Tabel
  Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS en elke opvolger daarvan.
 3. De prijzen zijn inclusief btw. Bij verhoging van de btw, wordt ook het tarief inclusief btw verhoogd.
 4. De betaling vind jaarlijks plaats middels facturatie.

Artikel 8 – Looptijd en beëindiging

 1. Het service-abonnement wordt standaard aangegaan voor de duur van 24 maanden.
 2. Het service-abonnement wordt na de periode van 24 maanden stilzwijgend verlengd voor de
  duur van onbepaalde tijd. Het service-abonnement is na 24 maanden maandelijks opzegbaar,
  met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalandermaand. De opzegging vindt
  schriftelijk plaats.
 3. Opdrachtnemer kan het abonnement beëindigen indien hij tot oordeel is dat het product een
  zodanige leeftijd heeft bereikt dat een deugdelijke service niet meer gegarandeerd kan worden.
 4. Indien het service-abonnement voortijdig – om welke reden dan ook – wordt beëindigd, zullen de
  resterende termijnen gevorderd worden voor de voortijdige beëindiging. Indien sprake is van een
  verhuizing, kan de nieuwe inwoner het service-abonnement overnemen.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd het service-abonnement per direct te beëindigen, waarbij lid 4
  onverminderd van toepassing blijft, indien:
  a. in strijd met artikel 6 gehandeld wordt;
  b. structureel (driemaal) betalingsverplichtingen niet nakomt;

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Vanaf moment van bevestiging van het service-abonnement heeft de opdrachtgever – indien
  aangegaan via elektronische weg – het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen.
  Een herroeping van het service-abonnement staat – gezien het onlosmakelijke verband – gelijk
  aan een herroeping van de aankoop van het product. Indien het service-abonnement reeds is
  gaan lopen, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd gelijk aan de termijn van de
  verstreken periode van het service-abonnement.
  Algemene voorwaarden service-abonnement – Broens Installatiebedrijf.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet in gevallen waarbij het service-abonnement met spoed is
  afgesloten teneinde dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

Artikel 10 – Wijziging afspraken

 1. Opdrachtnemer kan de inhoud van deze algemene voorwaarden en het service-abonnement
  wijzigen. Opdrachtnemer maakt zulke wijzigingen minimaal vier weken voor invoering op
  genoegzame wijze bekend.
 2. Als een wijziging objectief in het nadeel van de opdrachtgever is, dan heeft de opdrachtgever het
  recht op het service-abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum.
  Deze opzegging vindt schriftelijk en binnen 5 dagen na bekendmaking van de wijziging plaats.
 3. Als wijziging zoals bedoeld in dit artikel wordt niet de wijziging in artikel 7 van deze algemene
  voorwaarden bedoeld.

Artikel 11 – Schade en gebreken

 1. Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de werkzaamheden zelfstandige hulppersonen
  inschakelen. Daarvoor is geen toestemming van de opdrachtgever nodig. Schade veroorzaakt
  door de zelfstandige hulppersoon kan door opdrachtgever bij de hulppersoon worden
  gevorderd.
 2. Indien opdrachtgever na uitvoering van de werkzaamheden schade ontdekt en opdrachtgever
  van oordeel is dat de schade door de opdrachtnemer is veroorzaakt, dan dient hij dit per
  ommegaande – uiterlijk binnen 24 uur – schriftelijk te melden.
 3. Bij mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade, is opdrachtnemer slechts
  gehouden directe zaakschade te vergoeden tot maximaal het bedrag dat opdrachtgever tot op
  het moment van ontstaan van de schade aan opdrachtnemer heeft betaald. Het totale
  schadebedrag kan nooit het bedrag van € 400.000,- per gebeurtenis overstijgen.
 4. Voor indirecte schade is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, opdrachtnemer niet
  aansprakelijk.
 5. Indien aan de installatie of de daaraan verbonden, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of
  ventilatievoorzieningen na plaatsing van het product werkzaamheden zijn uitgevoerd of
  voorzieningen zijn getroffen door de opdrachtgever of door derden al dan niet in opdracht van
  de opdrachtgever, is opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een
  gevolg is.

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de privacy van opdrachtgever gewaarborgd wordt. In
  het kader van het aangaan van een overeenkomst tussen partijen verstrekt opdrachtgever via
  de website gegevens aan opdrachtnemer. Deze gegevens worden gebruikt ter beoordeling van
  een mogelijke overeenkomst en het aangaan van een overeenkomst. Verzamelde gegevens
  worden nooit doorverkocht. Gegevens worden in sommige gevallen, ter uitvoering van de
  overeenkomst, gedeeld met (zelfstandige) hulppersonen die zich jegens opdrachtnemer
  verbonden hebben de persoonsgegevens conform de privacywetgeving te verwerken.
 2. De verwerkte gegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk is voor het
  uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de bovengenoemde verwerking van
  persoonsgegevens, kan hij zich wenden tot opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer mag zijn rechten en verplichtingen uit het service-abonnement overdragen aan
  een derde zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden
  en de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) blijven van kracht
  indien de rechtsvorm van opdrachtnemer wordt omgezet in een andere of indien opdrachtnemer
  zijn onderneming of een deel daarvan overdraagt, splitst of fuseert.
  Algemene voorwaarden service-abonnement – Broens Installatiebedrijf.
 5. Indien een of meer bepalingen vernietigbaar of nietig blijken te zijn, worden deze vervangen
  door bepalingen die rechtens wel toegestaan zijn en zoveel als mogelijk overeenkomt met de
  strekking van de originele bepaling.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat, kan de opdrachtgever bij opdrachtnemer een klacht
  indienen. Partijen zoeken samen naar een oplossing.
 2. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.